Errëso Ndriço

Vota ime, arma ime

Kërkojmë nga KQZ-ja që urgjentisht, më së voni deri në fund të kësaj jave, të përgatisë dhe të…