Errëso Ndriço

Kërkojmë nga KQZ-ja që urgjentisht, më së voni deri në fund të kësaj jave, të përgatisë dhe të botojë në faqen e saj dokumentacionin që duhet plotësuar nga mërgata për të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme.

Çdo vonesë, e qëllimshme apo jo, paraqet një shkelje të rëndë të së drejtës që na e garanton Kushtetuta e Republikës së Kosovës!

Timeless clean perfume

Nuk ka asnjë nevojë që për hapin e parë, pra regjistrimin e votuesve, të priitet deri sa të kryhen formalitetet rreth këtyre zgjedhjeve.

Të ngjashme